Valitus AVI:n myönteiseen ympäristölupapäätökseen Muhosuon muuttamisesta turvetuotantoalueeksi

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry on päättänyt kokouksessaan 19.12.2019 hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston tekemää myönteistä ympäristölupapäätöstä 10.12.2019 (171/2019) Turveruukki Oy:lle Muhosuon ottamiseksi turvetuotantoon.

Valitukseen voit tutustua tarkemmin täällä:

VIRTAVESIKUNNOSTUSTALKOOT MUHOJOEN MUHOPERÄLLÄ

Aika: la 3.10.2020, klo 9.00-13.00

Paikka: Muhoperäntie 76, Ii

Voimaa vesistöistä -hanke, Olhavan osakaskunta sekä K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-hanke järjestävät yhteistyössä virtavesikunnostustalkoot Iin Muhojoen Muhoperällä. 

Kunnostuksen tarkoituksena on parantaa ja monipuolistaa kalojen elinolosuhteita ja jokinäkymää mm. muokkaamalla joen uomaa moni-ilmeisemmäksi erilaisten virranohjaimien ja syvännekuoppien avulla. Päivän aikana voi kysyä neuvoja erilaisista vesistöjen kunnostusmahdollisuuksista ja rahoituslähteistä.

Tervetuloa seuraamaan työnäytöstä klo 9-13 välillä.

Ohjelma:

Klo 9.00

Voimaa vesistöistä -hanke toivottaa tervetulleeksi kahvien kera, Maarit Satomaa / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Yleistä virtavesikunnostuksista ja Muhojoesta, Heikki Tahkola / Oulun Kalatalouskeskus

Virtavesikunnostustyönäytös alkaa

Tarjolla kahvia ja makkaraa.

Työnäytös päättyy n. klo 13.00

TERVETULOA!

Päälle työvaatetus ja kumisaappaat. Osallistujat ovat talkoovakuutettuja.

Voimaa vesistöistä -hanke

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus

kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, 040 747 7652, heikki.tahkola@proagria.fi

maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi

www.proagriaoulu.fi/voimaa-vesistoista
www.facebook.com/vesiverkostot

Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Iin kunnanhallitus on päättänyt 6.4.2020 kokouksessaan asettaa Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 17.4.-1.6.2020 väliseksi ajaksi.

Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 68 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Kaavoitettava alue sijoittuu kokonaisuudessaan Iin kunnan alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittava sähkönsiirtovaihtoehto ulottuu myös Simon kunnan alueelle. Oulun kaupungin alueelle ulottuvista sähkönsiirtovaihtoehdoista on luovuttu.

Valmisteluaineistosta voi jättää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 1.6.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 94, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi. Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla sekä osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Simon kunnan internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa. Nähtävilläoloaikana valmisteluaineisto on luettavissa myös Iin kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Jokisuuntie 2 kunnanviraston aukioloaikoina.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään webinaarina tiistaina 12.5.2020 klo 17.00-19.00. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internetsivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva. Tervetuloa osallistumaan webinaariin!

Kuulutus valmisteluvaiheen aineiston sekä siihen sisältyvän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:

Oletko kuullut isovihan muisteluksia?

Isovihana tunnettuna aikana Suomea kurittivat ja sortivat venäläiset miehittäjät. Viralliselta nimeltä aika on ollut Pohjan sota (1700-1721).

Ajat olivat ankaria erittäin raakoja. Ihmisiä tapettiin ja kidutettiin. Taloja ryöstettiin ja valtavat määrät lapsia ja nuoria otettiin vangiksi. Osa heistä päätyi myös venäjälle.

Muistatko sinä, millaisia tarinoita vanhemmat ihmiset ovat noista ajoista kertoneet.

Kerro ne mahdollisimman pian Leena Takaluomalle. On aika tallettaa niitä ja kertoa niitä 

leena.takaluoma@gmail.com

Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville uudelleen

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 (§ 51, § 52) keskeyttää 25.2.2019 käynnistetyn ja vireille kuulutetun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen sekä käynnistää uudelleen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 § 52 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville kuulemista varten 4.3. – 4.5.2020 väliseksi ajaksi.

Asiakirjaan voi nähtävillä olon aikana jättää kokonaan uusia mielipiteitä tai aiemmin jätetyn mielipiteen voi uudistaa. Asiakirjaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse kirjaamo@ii.fi  4.5.2020 mennessä.

Aiemmin saadusta palautteesta tehdään yhteenveto ja palaute huomioidaan uudelleen käynnistetyssä kaavoituksessa kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheessa.

Vuoden 2019 olhavanseutulainen on Seppo Tapio

Vuoden 2019 olhavanseutulainen julistettiin loppiaisena Kylätuvalla pidettyjen kyläaktiivien kiitoskahveilla.

Vuoden olhavanseutulainen on valittu vuodesta 2002 alkaen. Tunnustuksen yleisenä perusteluna on pyyteettömästi tehty työ Olhavan seudun ja sen asukkaiden hyväksi. Vuosittain valintakriteerit- ja painotukset ovat vaihdelleet, koska on haluttu mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti jakaa tunnustusta tehdystä työstä.

Vuoden 2019 olhavanseutulaiseksi valittiin Seppo Tapio ja kunniakirjalla muistettiin Alpo Tuomelaa vuosikymmenten ajan tehdystä työstä sankarivainajiemme muistamiseksi.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys kiittää kaikkia alueemme toimijoita ja yhdistyksiä yhteistyöstä sekä talkooponnisteluista yhteisten asioidemme eteen. Toivomme energiaa sekä kaikkea hyvää käynnistyneelle vuodelle ja vuosikymmenelle!

Alpo Tuomelaa kiitettiin kunniakirjalla vuosikymmenten ajan tehdystä pyyteettömästä ja arvokkaasta työstä sankarivainajiemme muistamiseksi.

Muhosuon turvetuotannon ympäristölupa

Turveruukki Oy  jätti  21.11.2017  hakemuksen Muhosuon turvetuotannosta.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi  10.12.2019 Turveruukki Oy:lle ympäristöluvan Muhosuon turvetuotantoon Iin kunnassa ja Oulun kaupungissa Muhojoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin ratkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala tuotettavine auma-alueineen on 81,5 ha.


Muhosuo sijaitsee Hangaslammen ja Halajärven länsipuolella.  Konttilasta tulee Vuornoskankaan metsäautotie Halajärvelle

Kuivatusvedet suunnitellaan johdettavan pintavalutuskentältä Muho-ojaan edelleen Muhojokeen, joka laskee Seljänlahteen. Turve suunniteltu kuljetettavan Konttilan ja Oijärventien kautta.

Hankkeen valmisteluvaiheessa ovat mm.  seuraavat tahot lähettäneet kirjallisen lausunnon hankkeen luvan hylkäämiseksi: Iin kunta, Iin Ympäristöyhdistys, Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys, Olhavan Osakaskunta, Olhavan Riistamiehet, Iin Metsästysyhditys, Olhavanjoen vesistöalueen suojelun suunnitteluryhmä, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ym.  järjestöt ja lukuisat yksityiset henkilöt.


Linkki lupa-asiakirjoihin: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1433871

Lupapäätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 9.1.2020 saakka.  Iin Kunta, Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys ja Olhavan Osakaskunta ovat ainakin tehneet valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle päätöksen kumoamiseksi.